AUM SAI - SRI SAI - JAI JAI SAI

Loading...

Thursday, May 28, 2009

Sai Aarathi & Closing Prayers

Om Tat Sat

Om Tat Sat Sri Narayana TuPurushottama Guru Tu
Siddha Buddha Tu Skanda Vinayaka Savita Pavaka Tu
Brahma Mazda Tu Yahve Shakti Tu Ishu Pita Prabhu Tu
Rudra Vishnu Tu Rama Krishna Tu Rahima Tao Tu
Vasudeva Go-Vishvarupa Tu Chidananda Hari Tu
Advitiya Tu Akala Nirbhaya Atmalinga Shiva Tu

Asato Ma

Asato Ma Sad Gamaya
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mrityor Ma Amritam Gamaya

Om Shanthi Shanthi Shanthi


Arathi

Om Jai Jagadisha Hare Swami Sathya Sai Hare
Bhakta Jana Samrakshaka (2 ×)
Parthi Maheshvara Om Jai Jagadisha Hare

Shashi Vadana Shrikara Sarva Prana Pate
Swami Sarva Prana Pate
Ashrita Kalpalatika (2 ×)
Apad Bandhava Om Jai Jagadisha Hare

Mata Pita Guru Devamu
Mari Antayu Nive Swami
Mari Antayu Nive
Nadabrahma Jagannatha (2 ×)
Nagendrashayana Om Jai Jagadisha Hare

Omkararupa Ojasvi Sai Mahadeva
Sathya Sai MahadevaMangala Arati Anduko (2 ×)
Mandaragiridhari Om Jai Jagadisha Hare

Narayana Narayana OmSathya Narayana Narayana Narayana Om
Narayana Narayana OmSathya Narayana Narayana OmSathya
Narayana Narayana OmOm Jai Sadguru Deva

Om Shanti shanti shanti

Samasta Loka Mantra

Samasta Loka Sukhino Bhavantu

Om Shanti shanti shanti

Vibhuti Mantra

Paramam Pavitram Baba Vibhutim
Paramam Vichitram Lila Vibhutim
Paramartha Ishtartha Moksha Pradanam
Baba Vibhutim Idamashrayami


FOOD PRAYER

Brahmaarpanam Brahma Havir
Brahmaagnau Brahmanaa Hutam
Brahmaiva Tena Gantavyam
Brahma Karma Samaadhinaha


Aham Vaishvaanaro Bhutva
Praaninaam Dehamaashritha
Praanaapaana Samaa Yuktaha
Pachaamyannam Chatur Vidam

Aum Shanti Shanti Shanti .


1 comment:

saibrama said...

Sai Ram.
The objective of this blog is to share and spread Bhagwan's (The Lord's) name and mission.
Right to copy belongs to the Lord ONLY!
Jai SadGuru.
Om Sai Sri Sai Jai Jai Sai.
Jai Sai Ram.